Najlepsza darmowa biblioteka online

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2017-02-07
ROZMIAR NA PLIK: 12,98
ISBN: 9788381071796
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Henryk Palarz
CENA: GRATIS

Tutaj znajdziesz książkę Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków pdf

Opis:

Książka zawiera omówienie prawidłowego i kompletnego wzoru umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. W opracowaniu przedstawiono m.in.:istotę i charakter prawny umowy, zasady zawierania i rozwiązywania umów, obligatoryjną treść umowy wyznaczaną przez przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, postanowienia umowne, które nie są obligatoryjne, ale zwyczajowo autorzy wzorców umownych zamieszczają je, specyfikę zawierania umów przez zarządców budynków wielolokalowych, czyli w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. W publikacji zaprezentowano bogate, głównie antymonopolowe orzecznictwo, powstałe na bazie kontroli wzorców umów redagowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Zamieszczono w niej również przykładowy wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.Adresaci: Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji samorządowej, przedsiębiorców branży wodociągowo-kanalizacyjnej, przedstawiciedli spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Zainteresuje także sędziów, radców prawnych i adwokatów.

...iągowo-kanalizacyjnego. Z jednej strony przedsiębiorstwo zobowiązuje się do dostarczania wody za pomocą sieci wodociągowej, z drugiej przedmiotem zobowiązania jest świadczenie usług w postaci odprowadzania ... PDF Ogólne Warunki Umowy O Zaopatrzenie W Wodę I/Lub ... ... ... W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.), Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz Kodeksu cywilnego. §18 3. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie zawierał numery i stan wodomierza na dzień rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę ... PDF Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków Nr ... ... .), Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz Kodeksu cywilnego. §18 3. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie zawierał numery i stan wodomierza na dzień rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i o odprowadzanie ścieków wraz z adresem korespondencyjnym Podmiotu zobowiązanego. Przedmiotowy protokół zostanie przedłożony do MPWIK w terminie 30 dni od dnia przekazania nieruchomości. Umowa jest zawierana z właścicielem bądź zarządcą nieruchomości, a w przypadku budynku wielolokalowego, po spełnieniu warunków określonych art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z poszczególnymi najemcami lokali mieszkalnych. Umowę przygotowuje nasze Biuro Obsługi Klienta, na podstawie dostarczonych przez Państwa dokumentów: Od początku XXI w., kiedy zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę nie było w ogóle wymagane, do chwili obecnej minęło zaledwie kilka‐ naście lat i w tym krótkim czasie umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków stała się jedną z bardziej skomplikowanych umów, której zasadniczą treść wyznaczają przepisy prawa ... Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków - wspólnoty mieszkaniowe Zmiana danych klienta w umowie Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków Duplikat faktury za wodę i /lub ścieki , za wody opadowe i roztopowe Faktura elektroniczna Kasa 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. 3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadziła w art. 6 nazwę umowy o świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, określając ją jako umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Powyższa umowa jest typową umową świadczenia usług. Dokumenty niezbędne do wykonania usługi - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - Plik do pobrania - wniosek - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub umowa) Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - podmioty gospodarcze. Wymagane dokumenty: Tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa darowizny, postanowienie w sprawie nabycia spadku, umowa najmu/dzierżawy); O ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ... Stan wodomierza/urządzenia pomiarowego (dot. zmiany umowy) ... ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu) 7. Do niniejszego wniosku zostają załączone: 4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. 4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1152), zwanej dalej Ustawą, Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonym uchwałą nr 236/LVIII/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 17.10.2018 r. zwany dalej Regulaminem oraz niniejszą Umową ......