Najlepsza darmowa biblioteka online

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2017-07-18
ROZMIAR NA PLIK: 6,18
ISBN: 9788381074728
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Anna Krysiak
CENA: GRATIS

Najlepsze Odpowiedzialność biegłego rewidenta pdf, które znajdziesz tutaj

Opis:

W publikacji kompleksowo omówiono różne reżimy odpowiedzialności prawnej, którym mogą podlegać biegli rewidenci i firmy audytorskie, w związku z naruszeniem określonych norm postępowania - odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej i administracyjnej.W opracowaniu przedstawiono m.in.:odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonywania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) lub popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa), analizę przepisów, które wprost lub potencjalnie odnoszą się do odpowiedzialności odszkodowawczej biegłych rewidentów, np. art. 78 ustawy o rachunkowości przewidujący odpowiedzialność karną biegłego rewidenta za sporządzenie niezgodnej ze stanem faktycznym opinii o sprawozdaniu finansowym, materialne przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także przebieg postępowania dyscyplinarnego, zasady odpowiedzialności karnoskarbowej, kontrolę działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich sprawowanej przez Krajową Komisję Nadzoru i Komisję Nadzoru Audytowego.W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nowa ustawa:w sposób odmienny określa katalog naruszeń, które mogą być uznane za przewinienie dyscyplinarne, wydłuża termin na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz termin przedawnienia karalności, wprowadza bardziej elastyczny katalog kar, skraca postępowanie odwoławcze, przewiduje odrębną ścieżkę postępowania w przypadku przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego.W zakresie odpowiedzialności administracyjnej nowa ustawa:wprowadza katalog naruszeń, których zaistnienie może pociągać za sobą nałożenie kary na firmę audytorską, wprowadza bardziej elastyczny katalog kar, wprowadza możliwość nałożenia określonych kar m.in. również na członków zarządu lub innego organu zarządzającego lub członków rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego firmy audytorskiej oraz na członków zespołu wykonującego badanie podejmujących decyzję co do wyniku badania.Adresaci:Książka przeznaczona jest dla biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Zainteresuje również menedżerów podmiotów korzystających z usług biegłych rewidentów.

...e dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii ... Odpowiedzialność biegłego rewidenta, 2017 (książka, ebook ... ... . Niezależność. i etyka Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania Odpowiedzialność biegłego rewidenta Nasza odmowa wyrażenia opinii z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego ... Odpowiedzialność biegłego rewidenta na podstawie art. 9 § ... Odpowiedzialność biegłego rewidenta, 2017 (książka, ebook ... ... . W związku z badaniem sprawozdania finansowego ... Odpowiedzialność biegłego rewidenta na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego ..... 95 5.4. Odpowiedzialność za pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa skarbowego ..... 96 Rozdział IV Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłego rewidenta ... Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłego rewidenta reprezentującego podwykonawcę uzależniona będzie od stopnia przewinienia popełnionego w ramach powierzonych mu zadań oraz jego wpływu na decyzję co do wyniku badania przedstawionego w sprawozdaniu z badania. Odpowiedzialność biegłego rewidenta. W publikacji kompleksowo omówiono różne reżimy odpowiedzialności prawnej, którym mogą podlegać biegli rewidenci i firmy audytorskie, w związku z naruszeniem określonych norm postępowania - odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej i administracyjnej. Odpowiedzialność biegłego rewidenta - Anna Krysiak, Mateusz Olewiński, Jakub Żelazek, Marek Wierzbowski - opis książki: W publikacji kompleksowo omówiono różne reżimy odpowiedzialności prawnej, którym mogą podlegać biegli rewidenci i firmy audytorskie, w związku z naruszeniem określonych norm postępowania - odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej i administracyjnej. Biegły rewident - Zapraszamy do przygotowania się z nami do egzaminów, dających możliwość dołączenia do prestiżowej grupy zawodowej biegłych rewidentów. Programy szkoleń opieramy ściśle o wytyczne PIBR. Kurs na kandydatów na biegłych rewidentów III. Statu biegłego rewidenta wynikający z przepisów dotyczących odpowiedzialności, w tym: regulujących wykonywanie zawodu biegłego rewidenta (w szczególności na podstawie przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym), ustawy o rachunkowości, kodeksu spółek handlowych,...