Najlepsza darmowa biblioteka online

Rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2018-04-10
ROZMIAR NA PLIK: 12,82
ISBN: 9788381245128
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Wojciech Dmoch
CENA: GRATIS

Wszystko Wojciech Dmoch książki, które czytasz i pobierasz od nas

Opis:

Tematyka rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi przedmiot licznych rozbieżności interpretacyjnych występujących zarówno pomiędzy organami podatkowymi a sądami administracyjnymi, jak i samymi sądami administracyjnymi. W publikacji omówiono zasady pozwalające na rozstrzyganiu o zaliczeniu konkretnych wydatków do kategorii kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami oraz innych niż bezpośrednio związane z przychodami, a także na określeniu daty poniesienia kosztów i rozliczaniu ich w czasie. Z książki dowiesz się jak powinna wyglądać prawidłowa wykładnia pojęć dotyczących kosztów uzyskania przychodów oraz zasad ich rozliczania w czasie. Zastosowanie jej przez podatników, organy podatkowe oraz sądy administracyjne może przyczynić się w praktyce do wyeliminowania sporów istniejących pomiędzy tymi podmiotami w zakresie rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodów. Opracowanie zawiera postulaty de lege ferenda w formie zaproponowanego przez autora gotowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób prawych będące wynikiem przeprowadzonej analizy i rozważań. Autor polemizuje z utrwaloną linią orzeczniczą NSA w zakresie definiowania pojęcia kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z przychodami wskazując jednocześnie argumenty przemawiające za uznaniem tej linii za błędną. Stanowisko NSA uznające, że kosztem takim są wyłącznie koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów nie zasługuje na aprobatę, m.in. z uwagi na następujące przesłanki:pomijanie znaczenia językowego pojęć „zabezpieczyć” oraz „zachować”, uznanie, że moment potrącenia kosztu uzyskania przychodu przesądza o tym, czy mamy do czynienia z kosztem bezpośrednio związanym z przychodem albo kosztem innym niż bezpośrednio związany z przychodem, co wskazuje na zawodne wnioskowanie redukcyjne, gdzie z wniosku wynika przesłanka, pomijanie wykładni pojęcia kosztu bezpośrednio związanego z przychodami kładącego akcent na relację pomiędzy poniesionym kosztem a uzyskanym przychodem, jako wyznacznik pozwalający na przyporządkowanie danego wydatku do grupy kosztów bezpośrednio związanych z przychodami lub innych niż bezpośrednio związane z przychodami.W książce znajdziesz m.in.:potrzebę i pożądane kierunki zmian w zakresie rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodów, miejsce podatku dochodowego od osób prawnych w polskim systemie prawnym i systemie podatkowym, rolę orzecznictwa sądów administracyjnych w wykładni i stosowaniu prawa podatkowego, konstrukcję definicji przychodów i kosztów uzyskania przychodów, zasady i sposoby dokumentowania poniesienia kosztu uzyskania przychodu, kontrowersje w zakresie znaczenia pojęć kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami oraz innych niż bezpośrednio związane z przychodami, dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, relację podatku dochodowego od osób prawnych do rachunkowości, rozliczanie w czasie wybranych kosztów uzyskania przychodów związanych z finansowaniem dłużnym.Adresaci:Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów sądów administracyjnych, a także księgowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla studentów prawa i administracji.

...dalej: ustawa o CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art ... Postojowe a podatek dochodowy - jak rozliczyć pomoc z ZUS ... ... . 16 ust. 1. Rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych - Dmoch Wojciech - Kup książkę w niskiej cenie na Livro.pl. Szybka i bezpieczna dostawa. Promocje nawet do -35%. Sprawdź! podstawa prawna: art. 22g, art. 23 ust. 1 pkt 4, art. 23a, 23b i 23f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) DzU z 2016 r ... Rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów w ... ... . Sprawdź! podstawa prawna: art. 22g, art. 23 ust. 1 pkt 4, art. 23a, 23b i 23f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) DzU z 2016 r ... Podatnik wówczas ma możliwość uwzględnienia w zeznaniu rocznym kosztów uzyskania przychodów za wszystkie miesiące, w których świadczył pracę". Podstawa prawna. art. 11 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 32 ust. 2, ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - co jest podstawą opodatkowania? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obciąża przychody, a więc to one stanowią podstawę opodatkowania. Zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności "uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych ... Każda osoba, która dojeżdża do pracy, może złożyć oświadczenie stwierdzające podwyższone koszty uzyskania przychodu. Korzyści dla pracownika to przede wszystkim ulga podatkowa, która może wynieść nawet kilka tysięcy złotych za rok pracy. Wysokość limitów została podniesiona w związku z ustawą z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób ... 2. Wydatki o wartości nieistotnej. W praktyce często się zdarza, że dla celów księgowych firmy pomijają rozliczenia kosztów w czasie w odniesieniu do wydatków o wartości, w ich uznaniu ... Nawet jeśli podatnik w trakcie roku uzyskał u danego pracodawcy jedynie przychody zwolnione od podatku, jest on zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11. Informacje o przychodach zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof należy wskazać w poz. 86-88 części G formularza (wersja 26). Część G formularza PIT-11. Podstawa prawna W efekcie wskazywały, że gdy przykładowo podatnik zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości dla celów bilansowych koszty pośrednie rozlicza w czasie, to powinien je w tym samym czasie zaliczać do kosztów podatkowych (por. interpretację Dyrektora KIS z dnia 19 września 2018 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.305. 2018.1.NL). Kup teraz. Cena 98,65 zł. Książka w kategorii Prawo. Okładka Twarda. 260 stron. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Księgarnia internetowa merlin.pl W związku z tym, że od 1 sierpnia 2019 r. obowiązują przepisy wprowadzające program Bez PIT dla Młodych, czyli ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącą osób do 26. roku życia, uczestnik PPK poniżej 26. roku życia, którego przychód nie przekroczył kwoty rocznego limitu (tj. kwoty 85 528 zł), nie zapłaci podatku ... Rozlicznie podatku dochodowego w programie do rozliczania PIT od podatnik.info. Prawidłowe rozliczenie przychodów i podatku dochodowego w zeznaniu rocznym wymaga wiedzy oraz umiejętności, a laikom w kwestii podatków zajmuje zwykle dużo czasu. Można jednak to zrobić szybciej, wykorzystując program do rozliczania PIT. To wygodna opcja ... 1) miejsce i funkcje podatku dochodowego od osób prawnych w pol-skim systemie prawa podatkowego uzasadniają przyjętą w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych konstrukcję defi nicji kosztów uzyskania przychodów; 2) konstrukcja defi nicji kosztów uzyskania przychodów oraz defi - Koszty uzyskania przychodu obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku Koszty uzyskania przychodu - ze stosunku pracy PIT (od 1 stycznia 2020 r.) Miesięczne Roczne Pracownik miejscowy 250 zł 3000 zł z jednej umowy, 4500 zł z wielu umów Pracownik dojeżdżający 300 zł 3600 zł z jednej umowy, 5400 zł z wielu umów Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku Rok Dochody ... Art. 16 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (pod. dochod. od os. ) . 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 1) wydatków na: a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat ......